Loading Events
:
14.08 2015 - 27.09 2015

BERQVAM, FRANTZEN, IGLAND, NES, NØKLEBY PRESTTUN

Hvordan utfordres tekstile materialers fysikk, avgrensning og flathet, og hva kan hensikten være? Er en slik utfordring i det hele tatt nødvendig ettersom det skjer av seg selv, nærmest automatisk, i det øyeblikket materialet berøres av hånden? 

Siden midten av 1900-tallet har billedvev- og tekstilkunstbegrepet blitt utfordret ved at kunstnere som Anni Albers og Magdalena Abakanowicz sprengte de formelle og konseptuelle rammene for hvordan materialet kunne leses og forstås.

Utstillingen Berqvam, Frantzen, Igland, Nes, Nøkleby Presttun søker å formidle en variasjon og bredde av uttrykksformer som relaterer seg til tekstile materialer, form og romlighet. Felles for utstillerne er arbeid med håndverket. Materialkunnskapen står sterkt og brukes bevisst i alle kunstnerskapene.

Siri Berqvam, Hilde Frantzen, Elin Igland, Janne Nes og Karina Nøkleby Presttun har alle tilknytting til Kunsthøgskolen i Bergen gjennom studier i perioden 1997 til 2010. Utstillingen tar et blikk på hvor arbeidet med tekstil kunst står i dag. Den viser et lokalt tilskudd til en tradisjon med forgreninger verden over. 

www.siriogatle.no
www.hildefrantzen.com

elinigland.wordpress.com
www.jannenes.no
www.karinapresttun.no

 

How are textile materials’ physicality, delimitation and flatness challenged, and what can the purpose be? Is such a challenge at all necessary since it happens on its own, almost automatically, in a moment the material is touched by a hand? 

Since the middle of the 1900s, tapestry – and the textile-art-concept [tekstilkunstbegrepet] – has been challenged by artists such as Anni Albers and Magdalena Abakanowicz bursting the formal and conceptual frames of how the material could be read and understood. 

The exhibition Berqvam, Frantzen, Igland, Nes, Nøkleby Presttun searches to convey a variety and breadth of expressive forms that relate to textile material, form and spatiality. Common for the exhibitors is work with craft. The knowledge of materials is strong and is used deliberately in all the practices.

Siri Berqvam, Hilde Frantzen, Elin Igland, Janne Nes og Karina Nøkleby Presttun are all connected to Bergen Academy of Art and Design through studying there between 1997 and 2010. The exhibition takes a perspective on where work with textiles stands today. It shows a local contribution to a tradition that has branched out the world over.

www.siriogatle.no
www.hildefrantzen.com
elinigland.wordpress.com
www.jannenes.no
www.karinapresttun.no