Loading Events
:
10.05 2019 - 4.08 2019

Ahmed Umar

Lysende fingerledd: En bønn for hvert ledd i min høyre hånd

Bønneperler er et kjede av perler som brukes til å markere gjentakelsen av bønner, andakter eller chants. En tradisjon brukt gjennom menneskets historie og på tvers av ulike religioner blant annet islam og kristendom. 

Bruken av bønneperler er et tvistemål i de to doktrinene jeg vokste opp i mellom, Wahabismen i Mekka, byen der jeg tilbrakte mesteparten av barndommen min og sufismen i Sudan, hvor jeg kommer fra. På bakgrunn av en oppmuntring fra profeten Mohammed til å bruke fingerledd for å be, anser imamene innen Wahabismen det å involvere eksterne medier, som et bønnekjede, for kjetteri, og folket som ikke følger sin ledelse ansees å være i villfarelse. Mens wahabismen har forbudt bønnens perler, kommer jeg fra en familie som er kjent for å be med bønnens perler av tusen perler!

Mitt tidligste minne om denne kontroversen var en fortelling av min lærer på grunnskolen. Han uttalte: «På dommens dag vil tungen din bli stilnet og dine organer vil tale direkte til Allah om hva du har brukt dem til». Han la også til «hvis du droppet bønnens perler og brukte fingrene dine isteden, ville dine ledd gløde og lyse vekk all mørke i den dagen!»

De tradisjonelle islamske bønneperlene, som kalles Sib’ha, består vanligvis av hundre perler, eller trettitre lest tre ganger, for å angi de hundre forskjellige navnene til Allah. Hver finger i den menneskelige hånden består av tre ledd, bortsett fra tommelen som består av bare to, men blir regnet som tre.

Etter det etablerte islamske prinsippet ved at høyre hånd bare brukes til ting som har å gjøre med ære og edel handling, skapte jeg en bønn for hvert ledd av min høyre hånd.

Ahmed Umar

Dette er utgangspunktet for prosjektet Lysende fingerledd: En bønn for hvert ledd i min høyre hånd i Hvelvet der Umar viser ulike objekter med utgangspunkt i sin egen personlige og religiøse bakgrunn, med fokus på bønnens rolle i et samfunn.

Ahmed Umar jobber innen ulike medier som keramikk, skulptur, maleri, performance, fotografi og tekstil. Han kom til Norge som politisk flyktning i 2008, og hans kunstnerskap er sterkt påvirket av hans oppvekst og erfaringer av å leve i et samfunn strukturert gjennom religion. Arbeidene kan ofte sees på som narrativ fra hans egen livshistorie som i dag kontrasteres ved å leve i et sekulært samfunn fjernt fra sin opprinnelse. I sine arbeider utforsker Umar relasjoner mellom identitet, autoriteter, seksualitet, depresjon og kunst. Umar ble uteksaminert med MA i visuell kunst, avdeling for kunst og håndverk ved KHIO i 2016. Siden dette har Umar deltatt i en rekke utstillinger og kunstrelaterte eventer i inn og utland. Han har mottatt debutantprisen fra Kunsthandverk17, Kulturrådets treårige arbeidsstipend (2018-2020), samt Scheiblers kunsthåndverkpris for 2018. Hans arbeider er innkjøpt av Drammens museum for kunst og kulturhistorie, og Oslo kommunes kunstsamling.

 

English:

GLOWING PHALANGES: A PRAYER FOR EACH PHALANX IN MY RIGHT HAND

Prayer beads is a string of beads used to mark the repetition of prayers, devotions or chants. A tradition found throughout human history and across several religions, among these religions we find Islam, Christianity and Judism.

The use of the prayer beads remains a subject of dispute in the two doctrines I grew up inbetween, the Wahabism in Mecca, the city where I spent most of my childhood, and the Sufism in Sudan, where I come from. Relying on the encouragement by prophet Mohammed to use the finger phalanges for praying, Wahabi imams consider it a herasy involving any external mediums, like a prayer beads, in praying. And the people who do not follow their lead are seen as misguided. While the Wahabism have prohibited the prayer beads, I descend from a family that is famously known for praying with a chain of thousand beads!

My earliest memory of this controversy was a narrative by my teacher at Elemintary School. He stated: «in the day of judement, your tongue will be silenced and your organs will speak directly to Allah about what you have used them for». He also added «if you dropped the prayer beads and used your fingers instead, your phalanges will glow and light the darkness of that day!»

The traditional Islamic prayer beads, called Sib’ha, do usually consist of hundred beads, or thirty-three read thrice that indicates the hundred different names of Allah. Each finger in the human hand consists of three phalanges, except of the thumb, which consists of only two, but still is counted three.

Following the established Islamic principle the right hand is only used for things that have to do with honor and nobility, I created a prayer for each phalanx in my right hand.

Ahmed Umar

This is the starting point for the project in Hvelvet where Umar shows various objects based on his own personal and religious background, and with a focus on the role of prayer in a society.

Ahmad Umar is a cross-disciplinary artist who came to Norway in 2008 as a political refugee. His practice is strongly influenced by the themes of his upbringing and his experiences of living in a society structured by religion. His works recreate a narrative of his own life story utilising various techniques such as sculpture, printmaking, painting and performance. In his attempt to resolve the contradictions of living in a distant and secular place, Umar mobilises these methods to explore the complex relationship between identity, authority, sexuality, depression and art. His work is charged with social critique, a sense of directness, Arabic calligraphy and a hint of his Nubian visual heritage. They reflect his memories and signal a long process of self-understanding and acceptance.

Photo: Ahmed Umar