Loading Events
:
23.03 2018 - 13.05 2018

Anita Hanch-Hansen

Det som var

Anita Hanch-Hansen jobber i leire, og er opptatt av materialets historie og referanseramme. I sitt kunstnerskap undersøker hun sykliske endringsprosesser forbundet med vekst, transformasjon og forfall. Hun utforsker leira og porselenet på ulike stadier som ubrent, råbrent, høytbrent, glasert og uglasert i ulike kombinasjoner med hverandre. Hun ser på hvilke kvaliteter som oppstår i forhold til skjørhet, tetthet, porøsitet, farge og styrke. Hvor langt kan man strekke og tøye materialet før det går i oppløsning?

Arbeidene blir til ved gjentatte omganger av modellering, dypping, helling, brenning og glasering. Naturmaterialer som stein, sand, skjell, sopp, planter, kvister og bark blandes med leira i denne prosessen. De organiske materialene kan avgi farge, eller sette strukturelle spor etter brenning. I samarbeid med objektenes form og tilstedeværelse utvikler hun hele tiden nye glasurskalaer, hvor disse blir komponert av forskjellige råstoffer og bygget opp i bestemte systemer.

Møtet med leiras overflate, farge og taktilitet fører meg inn i en verden hvor det fysiske arbeidet er viktig. Leira er en del av jordens masser og har vært med på å danne opphav til alt liv. Ingenting rundt oss er konstant, alt er i en stadig bevegelse, kun avhengig av tid. Jeg inspireres av naturen, dens sårbarhet og styrke, og trekker paralleller til materialets iboende egenskaper. Leira gjennomgår ulike stadier, fra å være myk og formbart til å bli hard som stein.

Anita Hanch-Hansen (1971) bor og arbeider på Dilling i Rygge kommune. Hun har en master i medium og materialbasert kunst (MFA) fra kunsthøgskolen i Oslo 2015. Etter endt utdanning har hun deltatt på en rekke utstillinger i både inn og utland, og er blant annet innkjøpt av Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum i Trondheim.


Anita Hanch-Hansen works in clay and is concerned with the material’s history and frame of reference. In her practice she explores cyclical processes of chance associated with growth, transformation and decay. She explores clay and porcelain at various stages, such as unfired, bisque fired, high-fired, glazed and unglazed, in different combinations. She looks at the qualities that arise in terms of fragility, density, porosity, colour and strength. How far can you stretch and push the material before it dissolves?

The work comes to be through repeated rounds of modeling, dipping, pouring, firing, and glazing. Natural materials, such as rock, sand, shells, mushrooms, plants, twigs and bark are mixed with the clay in this process. The organic materials can emit color or leave structural traces after firing. In conjunction with the shape and presence of the objects, she is constantly developing new glaze mixes composed of different raw materials and built up into specific systems.

Meeting with the surface, color and tactility of the clay leads me into a world where the physical work is important. Clay is a part of the Earth’s mass and has been part of the formation of all life. Nothing around us is constant; everything is in steady movement, dependent only on time. I am inspired by nature, its vulnerability and strength, and draw parallels with inherent properties of materials. Clay undergoes different stages, from being soft and malleable to becoming as hard as rock.

Anita Hanch-Hansen (1971) lives and works in Dilling in the municipality of Rygge.
She graduated with a Master’s in Medium and Material-based Art (MFA) from Oslo National Academy of the Arts in 2015. Since completing her education she has participated in a number of exhibitions both nationally and internationally, and has been purchased by the collection of Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum in Trondheim.