Loading Events
:
11.11 2016 - 31.12 2016

DE GRUNNLEGGENDE BESTANDDELER

ANNE THOMASSEN

I mine arbeider har jeg alltid vært opptatt av kaos, enten gjennom en indre eller ytre oppløsning. Kaos knyttet til en form for overskridelse og dekonstruksjon der det ligger en kritikk av strukturer som sedimenterer vår forståelse av kjønn og makt. Samtidig kan jeg ikke la være å fascineres av menneskets streben etter orden, eller søken etter en form for oversikt og forståelse. At vi prøver å kontrollere en virkelighet som er ukontrollerbar. Der katastrofen finnes og feilene skjer, oppstår også humor og det absurde.

For meg representerer leire et skapende kaos, noe positivt, noe som gir muligheter, et potensiale. Leire er grunnleggende ingenting, ingen fast form, bare grunnstoffer. Materialet kultiveres i geologiske prosesser der luft, vann og ild skaper endring. Ut fra denne erfaringen tømmes aldri leire for mening.

Tittelen «De grunnleggende bestanddeler» er hentet fra Houellebecq sin roman med samme navn. Hollerbecque sies å dissekere tilværelsen. Hans metode er oftegjennom provokasjoner å utfordre forflatelsen, konsensus og likegyldighet i samfunnet. Ved å bruke vitenskapelig terminologi, enten som bilder på menneskelige emosjoner eller som et maktspråk, oppstår et skinn av objektivitet og saklighet jeg finner resonans i.

Til denne utstillingen har jeg hatt fokus på det ukontrollerbare: kropp, geologi og astrofysikk. Ved å føre sammen disse tre tilsynelatende helt ulike feltene, forsøker jeg å skape en form for Babelsk forvirring, gjennom titler og tilhørende referanser.

– Anne Thomassen

In my creations I have always been concerned with chaos, either through an inner or outer dissolution. Chaos in connection with some kind of exceedance or deconstruction, where you can find criticism of structures that construct our understanding of gender and power. At the same time, I am fascinated by people’s strive for order, or the search for some type of overview or understanding. The fact that we are trying to control a reality that is uncontrollable. In a place where disasters and mistakes happen, humour and the absurd arise.

For me clay represents a generated chaos, something positive, something that provides opportunities, a potential. Clay is essentially nothing, no solid form, only a chemical element. The material cultivates in geological processes where air, water and fire creates change. Based on this information, clay always carries meanings.

The title THE ELEMENTARY PARTICLES is taken from Houellebecq’s novel with the same title. Houellebecq is said to dissect life, often by methods of provoking and challenging consensus and indifference in the society. By the use of scientific terminology, either to symbolize human emotions or as a powerful use of language, an objectivity I find resonance in arises.

For this exhibition my focus has been on the uncontrollable: body, geology and astrophysics. By bringing together these three apparently different fields, I attempt to create some sort of Babylonian confusion, through titles and the accompanying references.

– Anne Thomassen