Loading Events
:
19.06 2020 - 9.08 2020

Brit Dyrnes

Hva bærer jeg med meg?

“Hva bærer du med deg?”

BRIT DYRNES
Brit Dyrnes (1955) viser nye keramiske arbeider i utstillingen «Hva bærer jeg med meg?».
Utstillingen berører eksistensielle spørsmål i relasjon til sårbarhet, indre og ytre reiser, og opplevelsen av livets uforutsigbarhet. Dyrnes gir leiren et stort spillerom i prosessen fra råmateriale til ferdige arbeider, hvor det endelige uttrykket er ekspressivt og rått.

Brit Dyrnes er utdannet ved Kunstakademiet i Trondheim (1974-78) og Staatliche Akademie der Bildenden Kunste Stuttgart (1978-79). I dag bor og arbeider i Trondheim, Surnadal og i Tolfa, Italia. Hun arbeider innenfor flere medier, med hovedvekt på keramiske disipliner. Hun har utført flere offentlige utsmykninger, og mottok i 2007 Statens Garantiinntekter for kunstnere. Dyrnes er blant annet innkjøpt til Nasjonalmuseet for kunst, design og arkitektur samt Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum og Trondheim kommune. I 2019 ble hun tildelt Norske Kunsthåndverkere Ærespris.

www.britdyrnes.com

BRIT DYRNES

Brit Dyrnes (b.1955) shows new ceramic works in Galleriet, in the exhibition «Hva bærer jeg med meg?» («What do I carry with me?»). The exhibition is characterized by reflections around what we carry with us in a lifetime. In this project, the clay has gotten a big scope in the process from raw material to fixed works, where the final expression is both expressive and raw. The pieces have been burnt in multiple rounds, in different ovens, and with varying temperatures – and some works are reincarnations of previous works. The objects open up for free associations with the viewer.

“What are you carrying with you?”

Brit Dyrnes is educated at the Academy of Fine Arts in Trondheim (1974-78) and the Staatliche Akademie der Bildenden Kunste Stuttgart (1978-79). Today, she lives and works in Trondheim, Surnadal, and in Tolfa, Italy. She works with several artistic materials, with an emphasis on ceramic disciplines. She has made several public decorations, and in 2007 she received the National Guarantee Income (Statens Garantiinntekt) for artists. Among other things, her work has been acquired by the National Museum of Art, Design and Architecture as well as Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum and Trondheim municipality. In 2019 Dyrnes was awarded The Norwegian Association for Arts and Crafts (Norske Kunsthåndverkere) Honorary Award.

www.britdyrnes.com

Hva bærer du med deg?
Tekst av Martin Palmer
Styrke, endring og sårbarhet. Dette er nøkkelord i Brit Dyrnes sitt kunstnerskap. De keramiske verkene som vises i denne utstillingen har blitt brent i flere omganger, i ulike ovner og med forskjellige temperaturer. Noen er glasert og tilført oksider. Andre står uberørt, sprukket og rå. Leire og mineraler fra flere steder i verden møtes her i sammensmeltning. Redusering, aske og salt. Den kunstneriske prosessen tar materialene gjennom ulike tilstander og uttrykk fra et likt utgangspunkt, hvor kontrasten og spenningen mellom sårbarhet og styrke fungerer som verkenes fellesnevner. Hva holder oss oppe?

De organiske formene som vises her, åpner for fri assosiasjon hos betrakteren. Tolkningsrom. Hva påvirker det vi ser? Hva bærer vi med oss? Også de bruksrelaterte arbeidene, fat og krukker, alluderer til inntrykk utenfor sin egen funksjon. Landskap og stjernetåke om hverandre. Oldtid og tidløshet. Foranderlighet.

Spørsmålet om tingenes foranderlige tilstand har vært et tilbakevendende tema i filosofien siden førsokratisk tid. I antikken postulerte Aristoteles at det allmenne eksisterer som potensielle muligheter i den sansbare verden. Egenskapene ved alt som finnes kan best erkjennes gjennom abstraksjon av form.

Når noe omformes, utvikler seg, vokser eller krymper, realiseres iboende muligheter i det som forandres. Slik kan vi se at det ikke er formene i seg selv som er den foranderlige ting. Formene er bare uttrykte bestanddeler av et potensiale i bevegelse.

Det er få kunstneriske materialer som uttrykker denne tematikken på en like direkte og poetisk måte som keramikk. Leiren som blir brukt i Dyrnes sine arbeider har gjerne et flere tusen år langt forløp, før den hentes ut av jorden og inn i kunstnerens verksted. Her bearbeides, formes og brennes den, og eksisterer slik i en serie av ulike tilstander, sterk og sårbar, hvor hver kontrollert og tilfeldig endring er like nødvendig som den neste for det endelige resultatet. Hva bærer det med seg?

 

What are you carrying with you?
Text by Martin Palmer
Strength, change, and vulnerability. These are keywords in Brit Dyrnes’s artistry. The ceramic works displayed in this exhibition have been burned in several stages, in different ovens, and with different temperatures. Some are glazed and oxides have been added. Others stand untouched, fragile, and raw. Clay and minerals from several places in the world meet in fusion. Reduction, ash, and salt. The artistic process has taken these materials through different states and expressions from a similar point of view, where the contrast and tension between vulnerability and strength function as the works’ common denominator. What is holding us up?

The organic forms shown here invites us to free association and interpretation. What affects what we see? What are we carrying with us? Also, the handicrafts on display, plates, and jars, allude to impressions beyond their own function. From landscapes to nebulas. Ancient and timeless. Mutable.

The changing state of things has been a recurring theme in philosophy since Presocratic times. In ancient times, Aristotle postulated that the general only exists as potential possibilities in the sensible world and that the properties of everything that exists can best be recognized through abstraction of form.

When something grows or shrinks, reshaped, and evolves, inherent possibilities are realized in the thing that is changing because it is not the shapes in themselves that are the changeable thing. They are merely expressed components of a moving potential.

There are few artistic materials that express this theme in such a direct and poetic way as ceramics. The clay used in Dyrnes’ works has often developed for thousands of years, before being taken out of the earth and into the artist’s workshop. Here it is processed, shaped, and burned, and so it exists in a series of different states, between vulnerable and strong, where each controlled and random change is as necessary as the next for the final result. What is it carrying with it?