Loading Events
:
25.05 2018 - 5.08 2018

Duo utstilling

Marianne Berg og Marianne Broch

MARIANNE BERG
Marianne Berg arbeider skulpturelt og materialbasert, og utforsker stadig nye materialer. Til utstillingen på KRAFT viser hun arbeider i tre, epoksy, gips, betong og bronse. I betongen har Berg eksperimentert med ulike naturlige tilsetninger som knust skjell og marmor.Naturens organiske former, dens bevegelse, transparens, lysbrytning, tekstur og farger er viktige inspirasjonskilder.

Gjennomgangstema for objektene dreier rundt bevegelse, rytme, forskyvning og balanse, noe som gjenspeiles i titlene Ekko og Dvale. Bevegelse kan ha utgangspunkt i ro, en form for stillhet, eller være en indre eller ytre uro som påvirker formen. Flere av skulpturene fremstår som finslig glattpussete mot grovere overflater. I utstillingen på KRAFT viser Berg nye skulpturer både som enkeltobjekter og serier. Seriene er repetisjoner av like former, der materialenes ulikheter skaper variasjon og betydning.  Formene er abstrakte og tvetydige, samtidig som det er mulig å assosiere figurativt og finne noe gjenkjennelig i formene.

Marianne Berg er utdannet ved Bergens Kunsthåndverksskole (1981-85), med diplom i Møbeldesign og Interiørarkitektur. Hun har utført flere offentlige og private utsmykkingsoppdrag, og vært kunstnerisk konsulent for KORO. Hennes verk er innkjøpt av Nordenfjeldske kunstindustrimuseum, UiB, Vestlandske kunstindustrimuseum og Bergen kommune.

https://www.marianneberg.no

Foto: Øystein Klakegg (Marianne Berg)

MARIANNE BROCH
Marianne Broch skaper verk ved hjelp av fysisk kraft og naturens materialer, i hovedsak tre. På vandring sankes treet, monumentalt, massivt, men formbart. Arbeidet er basert på kontraster. Sårbarheten i styrken. Styrken i sårbarheten. Utendørs, med kraftige redskaper arbeider hun seg sakte og varsomt innover, inn under skallet, innover til kjernen, på søken etter det ekte, det sanne. Innover til vår naturlige tilhørighet til det opprinnelige og livet selv. Marianne Broch har deltatt på utstillinger i inn- og utland, hun har mottatt flere stipend og priser og hennes arbeider er innkjøpt av bl.a. Trondheim og Bærum kommune.

http://www.mariannebroch.no

Innover presenterer elementer i tre, hentet ut av blant annet Jotunheimens flere hundre år gamle furuer. Her er de alle en del av en tidløs vandring innover i materialet og innover i menneskesinnet, i en selv. På samme måte som et hvert liv er en vandring alene starter hvert verk med en vandring, i skogen, på fjellet. I naturen kan man trekke seg tilbake, søke beskyttelse. Der ute finnes rom for refleksjon, inspirasjon og nye krefter, og der sankes skjeve, underlige kubber inn for å bearbeides. For å utforskes og å lytte i materialene og søke svar. Hva har de å fortelle? Prosessen bak verkene er i gang. Den er en del av helheten, av vandringen, både inspirert av hverdagen i kontakt med mennesker i daglig aktivitet og av kontakten med vår naturlige tilhørighet til det opprinnelige og livet selv.

Verkene er et møte mellom det menneskeskapte og det naturskapte. Ugjenkjennelige og gjenkjennelige på samme tid. Et fysisk møte mellom mennesket og et massivt, men likevel formbart tre. Utendørs, med kraftige redskaper går arbeidet sakte og varsomt innover, inn under skallet, innover til kjernen, på søken etter det ekte, det sanne. I det harde fysiske arbeidet med gjentagende saging og skaving oppstår en tilhørighet og samhørighet til skogsbruk og tradisjoner. Et tusenårig slektskap mellom mennesket og treet der nye funksjoner og muligheter oppstår.

Underveis innover oppstår former og strukturer fra vekst og forvitring. Treet er tatt ut av sin naturlige kontekst, men bærer samtidig med seg synlige spor og sår etter sin historie fra skogen. Det blir et samspill der man søker en balanse mellom å forme, hule ut eller å la stå igjen og å akseptere. Bak skjøre masker og tynn bark finner vi stammen som harmonisk omkranser og beskytter treet. Hva er menneskets vern? Som treets årringer merkes vi av våre liv. Kan vi vokse på det vi erfarer på vår livsvandring? Hva vil vi ta med? Hva bør vi legge igjen? Velger vi trygghet i en naturlig tilhørighet eller forsvar bak en hard fasade? Styrken som gjør oss sårbare.

Innover, gjennom skall og det overflødige kjenner vi vage blaff av en sårbar tilhørighet. Ærligheten. Kjernen. Sårbarheten som er vår styrke. Kjernene hentes ut av rot eller stamme fra treets indre, der de ligger fast og uforanderlig. De er selve substansen, det skjøre og intime, sjelens sårbarhet. Ulike i treslag, størrelse og energi, men alle har de form som kloden vår, et frø, kilden til nytt liv.

(Tekst av Marianne Broch)

___________________________________________________________________________________________

MARIANNE BERG
Marianne Berg works sculpturally and material-based, continuously researching new materials. For the exhibition at KRAFT she is showing her work in wood, epoxy, plaster, concrete, and bronze. In the concrete work Berg has experimented with different natural fillers like ground shells and marble. Nature’s organic forms and its movement, transparency, refraction, texture, and colour are important sources of inspiration.

Recurring themes for objects revolve around movement, rhythm, displacement, and balance, these reflected in the titles Ekko(Echo) and Dvale(Hibernation). Movement as a theme takes into consideration movement’s basis in rest, a form of stillness, or an inner or outer unrest that influences form. Many of the sculptures appear as finely polished and rough surfaces. In the exhibition at KRAFT, Berg shows new sculptures both as standalone objects and as part of series. The series are repetitions of similar forms where materials’ disparities create variation and meaning. The forms are abstract and ambiguous, yet it is at the same time possible to associate figuratively and find something recognisable in them.

Marianne Berg was educated at at Bergens Kunsthåndverksskole (1981-85), receiving a diploma in Furniture Design and Interior Architecture. She has completed several public and private commissions, and been an artistic consultant for KORO. Her work is in the collections of Nordenfjelske Kunstindustrimuseum, University of Bergen, Vestlandske Kunstindustrimuseum (KODE 1), and Bergen Kommune (Bergen Council).

MARIANNE BROCH
Marianne Broch creates work using physical force and nature’s materials, mainly wood. The wood—monumental, solid, but formable—is gathered whilst hiking. The work is based on contrasts. Vulnerability in strength, strength in vulnerability. Outdoors, with powerful tools, Broch works slowly and carefully inwards, in under the shell, inward to the core, in search of the real, the true, inward to our natural belonging, the primordial, and life itself. Marianne Broch has taken part in exhibitions in Norway and abroad. She has received several stipends and prizes and her work are in the collections of, amongst others, Trondheim Kommune and Bærum Kommune.