Loading Events
:
9.06 2017 - 6.08 2017

Et kvadratisk tekstil, to tau, 15 tankerekker senere 

MARIT TUNESTVEIT DYRE 

På en undergrunnstasjon sør i Europa ble jeg for en tid tilbake oppmerksom på en gruppe unge gutter som solgte solbriller, vesker og fotballdrakter presentert på bakkenivå, på lyse kvadratiske tekstiler. I tekstilens fire hjørner var et tau knyttet fast, tauene var videre samlet i selgerens hånd slik at selgeren raskt kunne snurpe sammen sin mobile butikk og løpe om politiet kom.

Funksjonen og bruksområdet til tekstilen fanget umiddelbart Tunestveit Dyre sin interesse, hvordan selgerne raskt og enkelt kunne variere mellom å presentere og skjule sine varer ved hjelp av et enkelt tekstil, midlertidig og bærbar. Inspirasjonskilden er flersidig og kompleks, og den tekstile konstruksjonen ble for kunstneren et visuelt symbol, en synliggjøring av komplekse sosiale, økonomiske og politiske spørsmål og utfordringer. Tunestveit Dyre finner det interessant at en så enkelt sammensatt konstruksjon kan igangsette så mange aktuelle, utfordrende og interessante tanker og spørsmål.

Kunstneren finner inspirasjon til sine arbeider gjennom å observere omverden, i dialog, i selvopplevde situasjoner, gjennom samhandling og i spørsmålene som oppstår i møte med det ukjente, det uhåndgripelige, det som trigger, fascinerer og eller irriterer. Hun er interessert i mellommenneskelige relasjoner, i hvordan vi samhandler og kommunisere med hverandre, både privat, nasjonalt og globalt. Hun er opptatt av sosiale og kulturelle hierarkier og ulikheter.

Tunestveit Dyre gikk i 2013 ut fra Kunst- og design høyskolen i Bergen med en Bachelor i spesialisert kunst tekstil og en Master i Kunst. Hennes arbeider har de senere årene tatt form som performance, som skulpturelle objekter som krever og eller inviterer publikum til deltakelse, i flagg form, som foto, i tekst form og som tegning. Tunestveit Dyre har deltatt på utstillinger og performance festivaler i Norge, Sverige, Polen, Thailand, England og Tyskland.

Utstillingen er fullfinansiert av kunstneren.


MARIT TUNESTVEIT DYRE
A squared textile, two ropes, 15 chains of thoughts later

On a subway station in southern Europe, a while ago, my attention was drawn towards a group of young boys who sold sunglasses, handbags and football t-shirt presented at ground level on light square fabrics. In the textiles four corners a rope was attached, the ropes were further assembled in the hand of the seller so that the seller could quickly wrap his mobile shop together and run if the police arrived.

The function and application of the textile immediately caught Tunestveit Dyre`s interest, how the sellers quickly and easily could vary between presenting and hiding their goods using a single textile, temporary and portable. The source of inspiration is multilateral and complex, and the textile construction became for the artist a visual symbol, a visualisation of complex social, economic and political issues and challenges. Tunestveit Dyre finds it interesting that such a simple composite construction can initiate so many current, challenging and interesting thoughts and questions.

The artist finds inspiration to her work by observing the outside world, in dialogue, in self-experienced situations, through interaction and in the questions that arise when faced with the unknown, the unthinkable, something that triggers, are fascinating and or annoying. She is interested in interpersonal relationships, in how we interact and communicate with each other: private, national and global; And she is concerned with social and cultural hierarchies and inequalities.

Tunestveit Dyre graduated in 2013 from Bergen Academy of Art and Design with a Bachelor in specialised art textile and a Master in Fine Arts. In recent years, her works have taken the form of performance, as sculptural objects that require and invite the audience to participate, as flagg, as photo, in text form and as drawing. Tunestveit Dyre has participated in exhibitions and performance festivals in Norway, Sweden, Poland, Thailand, England and Germany.

The exhibition is fully funded by the artist.