Loading Events
:
21.10 2015 - 21.10 2015

I SHOULD HAVE KNOWN BETTER PART I

NORSKE KUNSTHÅNDVERKERE 40 ÅR

I anledning Norske Kunsthåndverkere sitt 40-års jubileum inviterer vi til en foredragsrekke på KRAFT – rom for kunsthåndverk i regi av Kiyoshi Yamamoto. 

(scroll down for English)

Enkel matservering.

Programmet vil fordele seg over to dager i oktober og november.

DEL 1 – 21. OKTOBER KL. 17.00:

Hildur Bjarnadottir
Certain mosses live in the shadow of the trees

Hildur Bjarnadottir vil presentere sitt forskningsprosjekt Textiles in the extended field of painting der hun utforsker et landområde hun nylig har overtatt sør på Island gjennom plantene som finnes der. Hildur ser på planter som opptaksenheter for de økologiske og sosiale systemene de tilhører, og gjennom disse utforsker hun kompliserte problemer rundt det å tilhøre et sted i dag. Arbeidet hennes består av enkeltdeler og installasjoner i vev, silke og vannfarger.

Hildur Bjarnadottir har en bachelorgrad fra tekstilavdelingen ved Icelandic College of Art and Crafts og en Master i Kunst fra New Forms DepartmentPratt Institute i Brooklyn, New York. Arbeidet hennes er utstilt internasjonalt og har blitt innkjøpt til museer i Norge, Island og USA. Bjarnadottir er for tiden stipendiat på Stipendiatprogrammet for Kunstnerisk Utviklingsarbeid ved avdeling for kunst på Kunsthøgskolen i Bergens kunstavdeling. Hennes avsluttende utstilling vil foregå på Bergen Kjøtt 13. november 2015. 

 

Kari Aasen
All that is solid melts into air

Kari Aasen vil med foredraget ta utgangspunkt i egne arbeider, prosjekter og kunstnerskap. Hun var med på å etablere Norske Kunsthåndverkere Vest-Norge, og er derfor også en del av Norske Kunsthåndverkeres 40-års jubileum. 

Kari Aasen er utdannet ved Bergen Kunsthåndverksskole 1970-74 og tok hovedfag ved Kunsthøgskolen i Bergen 2001. Hun har hatt en hel rekke separtutstillinger og deltatt på langt flere kollektiv- og gruppeutstillinger i inn- og utland. Aasen er representert i offentlige og private samlinger nasjonalt og internasjonalt, blant annet utsmykninger av store byrom og helse- og forskningsinstitusjoner. Hun har et bredt engasjement innen kunstfaget og formidling av dette gjennom deltaking i ulike styrer og kunstnettverk. Kari Aasen bor og arbeider i Bergen.

 

Margrethe Kolstad Brekke
POTENTIAL IS VIRTUALLY UNLIMITED

Margrethe Kolstad Brekke vil snakke om utopi som metode, og tekstilkunst i det offentlige rom.

Margrethe Kolstad Brekke (1979) er en tekstilkunstner som forholder seg til Håp som tematisk omdreiningspunkt. Blant prosjekter i utvikling er UTOPIA 500 – en feiring av 500-årsjubileet til Thomas More’s roman Utopia, produsert med siste trinn av VR-teknologi i samarbeid med Northsea-Productions i Bergen; Utopia på Petersontomta – dokumentar i samarbeid med filmfotograf Ingvill Sunnby; Radio Hopes and Dreams – et transnasjonalt kunstkollektiv i samarbeid med Gitte Sæthre og Portlandsbasert økopoet Alicia Cohen samt en rekke prosjekter i euro-arktiske Russland i regi av Arctic Arts Institute. Brekke er også inititivtager og koordinator for luftbalett, en hanggliderforestilling i himmelen, for åpningsseremonien til Ekstremsportveko 2016. 

 

I SHOULD HAVE KNOWN BETTER PART I på Facebook
Klikk her for mer informasjon om PART II av I SHOULD HAVE KNOWN BETTER.

 

 

On the occasion of the Norwegian Association for Arts and Crafts’ 40 year anniversary, we invite you to a lecture series at KRAFT – rom for kunsthåndverk. Organised by Kiyoshi Yamamoto.

A light meal will be served.

The program will be split between two days in October and November. 

PART I – 21 OCTOBER 17.00:

Hildur Bjarnadottir
Certain mosses live in the shadow of the trees

Hildur Bjarnadottir will present her research project Textiles in the extended field of painting where she explores a piece of land she recently acquired in the south of Iceland through the plants on the land. Hildur sees the plants as recording devices of the ecological and social system they belong to and through them she explores complicated issues of belonging to a place today. Her work consists of individual pieces and installations with weavings, silks and watercolors. 

Hildur Bjarnadottir holds a BA degree from the Textile Department of the Icelandic College of Art and Crafts and an MFA from the New Forms Department at the Pratt Institute in Brooklyn, New York. Her work is exhibited internationally and has been purchased by museums in Norway, Iceland and USA. Bjarnadottir is currently a research fellow in the Norwegian Artistic Research Programme at Bergen Academy of Art and Design’s fine art department. Her final exhibition in the program will take place at Bergen Kjøtt on the 13th of November 2015.

 

Kari Aasen
All that is solid melts into air

Kari Aasen will present her own works, projects and practice. She was engaged in the founding process of the Norwegian Association for Arts and Crafts’ West Region and is as such part of its 40 year jubilee this year. 

Kari Aasen is educated at Bergen Kunsthåndverksskole between 1970-74, and finished her principal [hovedfag] at Bergen Academy of Art in 2001. She has had a number of solo exhibitions and participated in even more group exhibitions both nationally and internationally. Aasen is represented in public and private collections, and has had public art commissions for large public areas and in health and research institutions. She is broadly engaged within arts and mediation through different boards and art networks. Kari Aasen lives and works in Bergen.

 

Margrethe Kolstad Brekke
POTENTIAL IS VIRTUALLY UNLIMITED

Margrethe Kolstad Brekke will talk about utopia as method, and textile art in public space.

Margrethe Kolstad Brekke (1979) is a textile artist using Hope as a thematic starting point. Projects in development are UTOPIA 500 – a celebration of the 500 year anniversary of Thomas More’s novel Utopia, produced with the latest stage of VR technology in collaboration with Northsea-Productions in Bergen; Utopia på Petersontomta – a documentary in collaboration with film photographer Ingvill Sundby; Radio Hopes and Dreams – a transnational art collective in collaboration with Gitte Sæthre and Portland-based eco-poet Alicia Cohen, as well as a number of projects in Euro-Arctic Russia initiated by the Arctic Arts Institute. Brekke is also the initiator and coordinator of luftballet – a hangglider performance in the sky for the opening ceremony of Ekstremsportveko 2016. 

 

I SHOULD HAVE KNOWN BETTER PART I on Facebook
Click here for more information about PART II of I SHOULD HAVE KNOWN BETTER.