Loading Events
:
18.11 2015 - 18.11 2015

I SHOULD HAVE KNOWN BETTER PART II

NORSKE KUNSTHÅNDVERKERE 40 ÅR

I anledning Norske Kunsthåndverkere sitt 40-års jubileum inviterer vi til andre og siste del av foredragsrekken I SHOULD HAVE KNOWN BETTER på KRAFT – rom for kunsthåndverk i regi av Kiyoshi Yamamoto.

(scroll down for English)

Det blir enkel matservering.DEL II – ONSDAG 18. NOVEMBER KL 17.00:

Jorunn Veiteberg 
DEN UMÅLELEGE KVALITETEN

Professor Jorunn Veiteberg stiller skarpt på omgrepet kvalitet, kva det betyr, kvifor det blir etterspurt – og ikkje minst: kvifor det er så vanskeleg å måla. Vi kjøper berre kvalitet, seier museumsdirektøren, vi vil berre støtte kvalitet, seier politikarane, kvalitet er viktigaste kriterium, seier juryar til utstillingar og stipend. Men kva meiner alle desse med kvalitet?  

Jorunn Veiteberg har vore professor II ved Kunst- og Designhøgskolen i Bergen sidan 2002. Først som undervisar i kunsthandverket sin teori, seinare som hovudrettleiar på Skapande kuratorpraksis. Frå 2008 til 2012 arbeidde ho full tid på KHiB då ho også blei leiar av forskingsprosjektet K-verdi som var eit samarbeid mellom KHiB og Vestlandske Kunstindustrimuseum og finansiert av Norges forskingsråd. Ho er leiar av Norsk kulturråds FoU-utval som i år vil utlysa midlar til forsking i kunst, kultur og kvalitet.

Foredraget vil haldast på norsk.


Philipp von Hase og Maria Jonsson
CULTIVATION STATION

Kultivering er sosialisering gjennom trening og utdanning for å utvikle eget sinn og egen oppførsel. Cultivation Station er et interaktiv og offentlig rom for kultivering. Gjennom en mobil infrastruktur som har evne til å transformeres kan von Hase og Jonsson holde offentlige workshops i for eksempel hvordan man kan dyrke sine egen sopp. 

Cultivation Station er resultatet av Hardbakka Ruins, en internasjonal kunst- og arkitekturworkshop i Bergen under temaet ‘the commons’. Senere har Cultivation Station blitt presentert ved utstillingen Trash Cuisine i løpet av Helsiniki Design Week. Denne utstillingen oppmuntrer designere og kunstnere til å bruke resirkulert materiale og gjenbruk til en nytenkning rundt konvensjonelle kjøkkensituasjoner.

Cultivation Station kan sees som en kommunikasjonsverk. Det er ment å trekke oppmerksomhet til et spesielt sted og tema. Det er et profittløst prosjekt som eksperimenterer med å aktivere urbane rom, samt deling av kunnskap og opplevelser i fellesskap. 

Maria Jonssons arbeid handler om relasjoner, om hvordan vi påvirker samfunnet og hvordan samfunnet påvirker oss. Dialog og kommunikasjon er tema som går igjen i ulike kontekster. Hun fullfører for tiden en mastergrad ved Kunst- og Designhøgskolen i Bergen.

Philip von Hase har i mer enn ti år jobbet og reist rundt som møbelsnekker, men har i de siste fem årene dedikert seg til en mødeldesignutdannelse ved Kunst- og Designhøgskolen i Bergen. Han er interessert både i design og produksjonsprosesser, og vil i fremtiden gjerne åpne sitt eget mobile møbeldesignstudio og verksted.

Foredraget vil holdes på engelsk.

I SHOULD HAVE KNOWN BETTER DEL I på Facebook
Klikk her for mer informasjon om DEL I av I SHOULD HAVE KNOWN BETTER.

 

 

On the occasion of the Norwegian Association of Arts and Crafts’ 40 year anniversary, we invite you to the second and last part of the lecture series I SHOULD HAVE KNOWN BETTER at KRAFT – rom for kunsthåndverk. Organised by Kiyoshi Yamamoto.

A light meal will be served.

PART II – WEDNESDAY 18 NOVEMBER 17.00:

Jorunn Veiteberg 
DEN UMÅLELEGE KVALITETEN

Professor Jorunn Veiteberg sets the focus on the term quality, what it means, why it is in demand – and especially: why it is so difficult to measure. We only buy quality, says the museum director, we will only support quality, say the politicians, quality is the most important criteria, say the juries for exhibitions and grants. But what do they all mean by quality?

Jorunn Veiteberg har worked as Professor II at Bergen Academy of Art and Design since 2002, first as lecturer in crafts theory, later as main tutor within Creative Curating. From 2008 until 2012 she worked full time at KHiB having also become leader for the research project K-verdi, a collaboration between KHiB and Vestlandske Kunstindustrimuseum [West Norway Museum of Decorative Art], finansed by The Research Council of Norway. She is the leader of Art Council Norway’s Research and Development Committee, announcing new funding for research in art, culture and quality this year.

The talk will be held in Norwegian.


Philipp von Hase og Maria Jonsson

CULTIVATION STATION

Cultivation is socialization through training and education to develop one’s mind and manners. 

Cultivation Station is an interactive and public ground for cultivation. With the help of this transformable and mobile piece of infrastructure, von Hase and Jonsson are able to host public workshops on for example how to grow mushrooms.

Cultivation Station is a result of Hardbakka Ruins, an international arts and architecture workshop in Bergen, committed to the theme of ‘the commons’. Later Cultivation Station was presented at the Trash Cuisine exhibition during Helsinki Design Week. The Trash Cuisine exhibition encourages designers and artists to use recycled and reused materials and to rethink conventional kitchen settings.

Cultivation Station can be seen as a communication piece. It is supposed to draw attention to a certain site and subject. It is a non-profit project to experiment in the fields of activating urban space and sharing knowledge and experiences within the commons.

Maria Jonsson’s work is often about relations, about our impact on society and society’s impact on us. Dialogue and communication are recurring themes. She is currently completing her master degree at Bergen Academy of Art and Design.

Philip von Hase has for more than ten years worked and travelled as a carpenter of furniture, but has in the last five years dedicated himself to an education in furniture design at Bergen Academy of Art and Design. He is interested both in design and production processes, and hopes to open his own mobile furniture design studio and workshop in the future.

The talk will be held in English.

I SHOULD HAVE KNOWN BETTER PART II on Facebook
Click here for more information about PART I of I SHOULD HAVE KNOWN BETTER.