Loading Events
:
8.05 2015 - 2.08 2015

KEEPERS OF MEMORIES LOST

ANNIKA ISAKSSON PIRTTI

I lys av digitale mediers tilgjengeliggjøring av det private utforsker Isaksson Pirtti vårt forhold til minner.

I serien Keepers tar jeg utgangspunkt i medaljongen, et smykke som smykkekurator Yvonne J. Markowitz mener har ”a public exterior and a private interior”. Tradisjonelt er medaljongen en liten ornamental beholder der vi gjemmer og bevarer minner av noe kjært eller tapt, som en hårlokk eller et foto. Medaljonens formspråk og symbolikk er veletablert og går helt tilbake til Renaissansens portrettminiatyrer, selv om den siden masseproduksjonen av ”sweetheart jewellery” under andre verdenskrig er blitt en dusinvare. Funksjonen er uansett den samme: like hemmelig og intimt som medaljongen holder minnet inntil kroppen, like tydelig er signalet den sender utad om kjærlighet, sorg eller savn.

Smykkene i serien Keepers er minnebeholdere, men med en åpen konstruksjon som uttydeliggjør skillet mellom inn- og utside utfordrer de medaljongens tradisjonelle funksjon som hemmelig beholder.

Oppløsningen av grensen mellom det private og det offentlige er også til stede i dagens samfunn, hvor vi frivillig eller ufrivillig eksponerer livene våre gjennom Facebook, GPS, bankkort, og smarttelefoner. Måten vi til enhver tid kan spores på har sammen med deling og ekstern lagring av våre private data forandret vår definisjon av begreper som kontroll og eierskap. I et transparent samfunn, der alle kan se alt, blir symboler, koder og anonymisering vår eneste måte å gjenerobre, bevare og bære med oss det private.

Keepers omslutter og beskytter – eller, i en mørkere betydning, lukker inne. Heller enn tradisjonelle små ornamentale smykker er de bur eller rue strukturer som fungerer som offentlige minneskapsler. Betydningen av “keep” i tittelen Keepers– å beholde, bevare – har evne til å favne både lys og mørke. I en videre forstand er det også akkurat samme evne som minner har, å la noe kjært holdes levende eller å la noe vondt holde oss tilbake. 

Annika Isaksson Pirtti bor og jobber i Oslo, Norge. Hun har både bachelor- og mastergrad i metall fra Kunsthøgskolen i Oslo. Hennes siste utstillinger inkluderer Kunsthåndverk 2014, KODE, Bergen; Pilestræde, København og Nordic Masters, KHiO, Oslo, begge i forbindelse med From the Coolest Corner. I 2014 ble hun også innkjøpt av Innkjøpsfondet for Norsk Kunsthåndverk.

www.annikaisakssonpirtti.com

 

The starting point for the series Keepers is the medallion, a piece of jewellery with “a public exterior and a private interior”, according to jewellery curator Yvonne J. Markowitz. Traditionally, the medallion is a small ornamental container in which we hide and preserve memories of something dear or lost, like a lock of hair or a photo. Medallions’ formal language and symbolism is well established and can be traced back to miniature portraits of the Renaissance, although asobjects they have becomewidely circulated since the mass-production of “sweetheart jewellery” during World War II. Their function is nevertheless the same: just as secretive and intimate, the medallion holding memories close to the body, whilst clearly outwardly sending a signal of love, grief, or longing.

The pieces of jewellery forming the series Keepers are memory containers, the open construction blurring the distinction between inside and outside and thereby challenging the traditional function of the medallion as a secret container.

The dissolution of the boundaries between private and public is also present in today’s society where we voluntarily or involuntarily expose our lives through Facebook, GPS, bank cards, and smart phones. The way we at any time can be traced has, together with the sharing and external saving of private data, changed our definition of concepts such as control and ownership. In a transparent society where everyone can see everything, symbols, codes, and anonymisationbecome our only way to recapture, preserve, and carry with us the private.

Keepers encloses and protects, or, in a darker sense, locks in. Rather than being small, ornamental jewellery, they are cages or rough structures functioning as public memory containers. The meaning of ‘keep’ in the title Keepers – to save, preserve – has the ability to embrace both lightness and darkness. In a broader sense, this is exactly the ability of our memories – to let something dear be kept alive or to let something that hurts hold us back. 

Annika Isaksson Pirtti lives and works in Oslo, Norway. She has her bachelor’s and master’s degree in metal from Oslo National Academy of the Arts. Her recent exhibitions include Kunsthåndverk 2014, KODE, Bergen; Pilestræde, København and Nordic Masters, KHiO, Oslo, both in relation to From the Coolest Corner. In 2014 she was collected by the Fund for Norwegian Crafts.

www.annikaisakssonpirtti.com

DSCF5718_webDSCF5773_webKeepers #13 - Black Cloud_webKeepers #16 - Lovers Lost_web