Loading Events
:
23.03 2018 - 13.05 2018

Kristin Opem

Ludo

Utstillingen LUDO viser arbeider fra 2016-2018. Opem bruker steingodsleire som brennes oksyderende til 1 245 grader. Hun påfører flere lag med glasur og brenner flere ganger for å få liv og spenn i farger og overflater.

Kristin Opem har i en årrekke arbeidet med dreieskiva som utgangspunkt og skapt individuelle krukker i steingods. Kunstneren beskriver prosessen fra idé til ferdig uttrykk som transcenderende; krukka blir et vesen med integritet og egenart. Vesentlig i arbeidsprosessen er forholdet til tid. Den myke leira krever full tilstedeværelse, og tid som objektivt fenomen opphører å eksistere. Her oppstår leken og improvisasjonen. Mange av arbeidene viser slektskap med ting i naturen og kroppen.

Kunstneren har stor respekt for sine forgjengere innen faget. Hun bruker det hun trenger fra tradisjonen, noen ganger bevisst og andre ganger ubevisst. Kunstneren tilbrakte i studietiden et år på Island, noe som skulle vise seg å få avgjørende betydning for det estetiske uttrykket.

Jeg står i en tradisjon. En lang rekke av utøvere, bakover i tid. Hender, som ikke finnes lenger, formet i leire og brente: Små, fete gudinner i museer. En hankeløs mugge. Et potteskår. Gjennom tingene de skapte, finner deres hender fram til mine. Jeg står i en samtid. Den omkranser meg, brer seg ut på alle kanter, lar meg ikke i fred. Bussturer, kunst, politikere, mine medmennesker. Og en tom mage.

Kristin Opem (f. 1963) bor og arbeider i Klæbu. Hun har sin utdannelse fra SHKS i Oslo, Kunsthåndverkskolen på Island og universitetet i Trondheim der hun tok hovedfag i tysk litteratur. Opem har stilt ut både nasjonalt og internasjonalt, og er innkjøpt til blant annet Trondheim kommune, Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, KODE og Nasjonalmuseet.


Work from 2016–2018 is presented in the exhibition LUDO. Kristin Opem uses
stoneware that can be oxidation fired up to 1245 degrees. She applies several layers of glaze and goes through the firing process multiple times, to give some life and contrast to the colors and surfaces.

Opem has for a number of years worked with the potter’s wheel as a starting point, creating individual vessels in stoneware. The artist describes the process from idea to finished work as transcendent; the vessel becomes a being with its own integrity and character. Essential to the working process is a relationship to time. The soft clay requires full presence; time as an objective phenomenon ceases to exist. Here arises play and improvisation. Many of the works display a kinship with the body and things in nature.

The artist has great respect for her predecessors in the field. She uses what she needs from the tradition, sometimes consciously and sometimes unconsciously. Opem spent one year in Iceland during her education, something that would prove to be of crucial importance for her aesthetic expression.

I’m in a tradition. A large number of practitioners, throughout time. Hands—that no longer exist—shaped in clay and burned. Small, fat goddesses in museums. A handleless mug. A potsherd. Through the things they created, their hands find their way to mine. I’m in a contemporary age. It encircles me, stretches out on all sides, does not leave me alone. Bus tours, art, politicians, my fellow human beings. And an empty stomach.

Kristin Opem (b. 1963) lives and works in Klæbu. She`s educated from SHKS in Oslo, The Arts and Crafts School in Iceland and the University of Trondheim, where she graduated in German literature. Opem has exhibited both nationally and internationally and has been purchased for the collections of the municipality of Trondheim, Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, KODE and the Norwegian National Museum.