Loading Events
:
8.05 2015 - 2.08 2015

LIQUID TERRITORY

AURORA PASSERO

Jeg ser utstillingene mine som rom jeg skaper utifra en rekke inntrykk, opplevelser, observasjoner og erfaringer jeg har gjort meg over lengre tid. Det er en eklektisk form for sammenstilling jeg utfører, der et Turner maleri er vel så interessant som en presenning jeg ser på gata. På denne måten skaper jeg nye konstellasjoner på kryss og tvers av all informasjonen jeg konsumerer. Disse danner igjen utgangspunkt for arbeidene mine og minner meg på hvor jeg skal ta neste steg.

Jeg er interessert i forskjellige former for motsetninger. Det driver meg. Motsetningene finnes i flere lag og kan leses inn i mange ulike deler av både arbeidsprosessen og presentasjonen av de ferdige verkene. Noen er tydelige, andre mer subtile. Det kan for eksempel være i materiale, fargebruk, sammenstillinger av størrelser, plassering i rommet eller titler. Det er i møtet mellom alle disse ulike elementene hvor nye spenninger oppstår.

Liquid Territory kan oppleves som en tilstand mellom forskjellige føringer. De vevde nylonarbeidene har en rå, fysisk tilstedeværelse som syntetiske kropper eller slangeskinn. ‘Liquid’ står for noe klart, flytende, melodiøst eller brilliant. ‘Territory’ refererer både til et område noen tar i besittelse og et område der en handling utføres. For meg representerer dette en form for provokasjon og forførelse, en potensiell aggressiv energi i grenselandet mellom det farlige og det tiltrekkende.

Aurora Passero (1984) bor og jobber i Oslo, Norge. Hun har studert ved Kunsthøgskolen i Oslo og Glasgow School of Art. Hennes siste utstillinger inkluderer NN-A, NN-A, NN-A, Astrup Fearnley Museum of Modern Art, Oslo; Europe, Europe, Astrup Fearnley Museum of Modern Art, Oslo; Young Techno, La Confection Ideale, Tourcoing; Tusen Tråder, Lillehammer Kunstmuseum, Lillehammer; Club Suite, Negativa Moderna, Archer, Florida; Untitled Art Fair, Miami; Norsk Skulptur Biennale, Vigeland Museet, Oslo; 24 Spaces/ 1857, Malmö Konsthall, Malmö; I Tråd Med Tiden, Haugar Vestfold Kunstmuseum, Tønsberg; Ivory Tactics, Kunstnerforbundet, Oslo og Glasgow International Festival of Visual Art 2012, Glasgow.

www.aurorapassero.com

 

I see my exhibitions as spaces created from a number of impressions, experiences, and observations I have had over a length of time. It is an eclectic form of assembly I am carrying out, in which a Turner painting can be just as interesting as tarpaulin I see on the street. In this way I create new constellations by crisscrossing all the information I consume. These constitute the starting points for my work and suggest to me where the next step will be.

I am interested in different forms of contradiction. That drives me. These contradictions exist in several layers and can be read into many different parts of the working process and the presentation of the finished works. Some are obvious, other more subtle. They can, for example, exist in materials, the use of colour and size, the placement in space, or in titles. It is in the meeting between all these different elements that new tensions occur.

Liquid Territory can be experienced as a state between different guidelines. The woven nylon works have a raw, physical presence, like synthetic bodies or snakeskin. ‘Liquid’ stands for something clear, fluid, melodic or brilliant. ‘Territory’ refers to both an area someone takes into possession and an area where an action is carried out. For me this represents a form of provocation and seduction, a potential aggressive energy on the border between the dangerous and the attractive.

Aurora Passero (1984) lives and works in Oslo, Norway. She has her education from Oslo National Academy of the Arts and Glasgow School of Art. Her recent exhibitions include NN-A, NN-A, NN-A, Astrup Fearnley Museum of Modern Art, Oslo; Europe, Europe, Astrup Fearnley Museum of Modern Art, Oslo; Young Techno, La Confection Ideale, Tourcoing; Tusen Tråder, Lillehammer Kunstmuseum, Lillehammer; Club Suite, Negativa Moderna, Archer, Florida; Untitled Art Fair, Miami; Norsk Skulptur Biennale, Vigeland Museet, Oslo; 24 Spaces/ 1857, Malmö Konsthall, Malmö; I Tråd Med Tiden, Haugar Vestfold Kunstmuseum, Tønsberg; Ivory Tactics, Kunstnerforbundet, Oslo and Glasgow International Festival of Visual Art 2012, Glasgow.

www.aurorapassero.com

L_T_1
© Bent René Synnevåg

L_T_3
© Bent René Synnevåg

L_T_4
© Bent René Synnevåg

L_T_7
© Bent René Synnevåg


© Bent René Synnevåg