Loading Events
:
1.04 2016 - 8.05 2016

HEDBERG, HAARSTAD, LI & STORDALEN

MASTERSTUDENTER ETT ÅR ETTER

Å velge materialer og teknikker, spesialisere seg innenfor disse, og benytte dette som fundament for utviklingen av nye kunstuttrykk er en viktig fellesnevner for de fire nyutdannede kunstnere i denne utstillingen. Kunnskap om materialenes egenskaper sammen med den praktiske forståelsen påvirker i stor grad det idémessige grunnlaget for utformingen av verkene. Hvordan ideéne utvikles videre, og de fysiske manifestasjonene av prosessene, slår allikevel svært ulikt ut.

Jørgen Frederik Scheel Haarstad har spesialisert seg innenfor keramiske materialer og teknikker. Samtidig har han bakgrunn som rockemusiker. Gjennom installasjon og performance skaper Haarstad et rytmisk, visuelt og auditivt uttrykk som knytter sammen tilnærmingen til rock’n roll med porselenets lyriske kvaliteter.

 De lyriske kvalitetene går også igjen i Aron-Irving Li sine tynne og skjøre metallobjekter. Verkene synliggjør håndens kontakt med materialet fra skapelsesprosessen, knytter objektet til kroppen samtidig som formene kan gi assosiasjoner til menneskets påvirkning av miljøet, og sårbarheten så vel som kreftene som ligger i naturen.

Menneskets opplevelse av gjenkjennelse kommer fram i Elin Hedberg sine arbeider. Abstrakte former med assosiasjoner til ulike beholdere settes inn i kontekster med referanser til hverdagssituasjoner. Forholdet mellom det kjente og ukjente står i fokus i installasjonene hun bygger. 

Kenneth Stordalen utforsker den rå leirens iboende kvaliteter som fører til en endring i verkenes komposisjon og uttrykk over tid. Stordalen problematiserer forholdet mellom maleri og skulptur/installasjon i sine stedsspesifikke veggmalerier.

To choose materials and techniques, and to specialise these, and to utilise this as a foundation for the development of new artistic expressions, is an important common feature for the four newly graduated artists in this exhibition. The knowledge of the characteristics and attributes of the materials used, combined with the practical understanding of the materials themselves, substantially impact the foundation of the ideas behind the artworks. How these ideas develop, and the physical manifestations of the processes involved, nevertheless express themselves very differently depending on the artist in question.

I went into another room from KRAFT on Vimeo.

JØRGEN FREDERIK SCHEEL HAARSTAD has specialised his art using ceramic materials and techniques relating thereto. Besides from exploring and expressing ceramic art, the artist has a background from rock music. Accordingly, Haarstad combines installations and performance to create a rhythmic, visual and audible artistic expression that intertwines the approach of rock music with the lyrical qualities of porcelain.

These lyrical qualities can also be inferred from ARON-IRVING LI’s narrow and fragile metal artworks. These works visualise the connection between the hand and the material from the moment of its creation, and connect the artwork to the body. Simultaneously, the formative expressions can give associations to the human impact on the environment – and the vulnerability and forcefulness that this environment embodies.

The human experience of recognition appears in the artworks by ELIN HEDBERG. Abstract shapes and forms with associations to different containers are introduced to contexts with references to everyday life situations. The relationship between the known and the unknown is the focal point in the installations by Hedberg.

KENNETH STORDALEN explores the raw qualities embodied by clay that causes the expression and composition of the artwork to change over time. Stordalen problematizes the relationship between painting and sculpture in his murals, which are specific to given locations.

 K_StordalenKenneth Stordalen, From here to the sea, Komposisjon nr. 3

Kunsthåndverk åpningJørgen Frederik Scheel Haarstad

HedbergElin Hedberg

Objekt 04Aron Li, Objekt 04