Loading Events
:
12.05 2017 - 6.08 2017

mens du blir til jord

John K. Raustein

Velkommen til utstillingen mens du blir til jord av av John K. Raustein.
I forbindelse med utstillingen har kunsthistoriker Janeke Meyer Utne skrevet teksten ET LANDSKAP I TÅKE.
Trykk på tittelen for å lese teksten.

Utstillingen mens du blir til jord består av nyproduserte tekstile arbeider i varierende formater, som inngår i en total og romlig installasjon, hvor de enkelte verkene fremstår nærmest som scenografi for underliggende fortellinger. Installasjonen er spesifikt laget for Galleriet, KRAFT – rom for kunsthåndverk.

I Rausteins praksis står abstraksjonen av mentale og taktile minner sentralt. Det tematiske utgangspunktet i hans arbeider er ofte selvbiografiske fortellinger fra barndom, oppvekst og nåtid. Raustein er kontinuerlig på søken etter hvordan vage minner gis et fysisk uttrykk. Han forsøker gjennom formale undersøkelser å gripe minnenes fysiske forankring. Hva utløser et minne? Han søker triggerne – et indre bilde, et glimt av noe, en farge, en lyd, en lukt, eller et sted – og etterstreber å visualisere en kroppslig følelse av eksistensiell uro.

Rausteins arbeider er romlige og lekne, samtidig som de fremstår som insisterende intime på grensen til det ubehagelige.Raustein tvetydige verk appellerer til betrakterens egne erfaringer. Verkene er humoristiske men de inneholder også elementer av vemod og forstyrrelser. Arbeidene formidler mentale og taktile minner vi har med oss; hvordan det var å dra et par barnefingre langs frynsene på en lampeskjerm, broderiene på en duk eller rysjene på en gardin, eller som ubehaget ved å sette seg på et trikkesete hvor kroppsvarmen fra forrige passasjer fortsatt henger igjen.

I utstillingen mens du blir til jord er alle arbeidene laget av det samme materialet, og i samme farge. Arbeidene er laget av store mengder lys grå bomullslerret, med de små variasjonene som ligger i materialet rull for rull og de nyansene som ulike innfarginger gir.


The exhibition mens du blir til jord consists of newly produced textile works in different formats, which are included in a complete and spatial installation. Here each work appears almost as scenography for underlying stories. The installation is specifically made for KRAFT’s gallery.

An essential part of Raustein’s works is the abstraction of mental memories. The thematic starting point for his works is often autobiographical stories from childhood, adolescence and the present. Raustein is continuously trying to figure out how vague memories are given a physical expression. Through formal research he tries to get hold of the memories’ physical weight. What triggers a memory? He seeks the triggers – an inner image, a glimpse of something, a color, a sound, a smell, or a place – and strives to visualize a bodily feeling of existential turmoil.

Raustein’s works are spatial and playful, but at the same time they appear insistent on being perceived as intimate and on the border of uncomfortable. The ambiguous work appeal to the viewers’ own experiences. The works are humorous, but also contains elements of wistfulness and disruptions. The works convey mental and tactile memories that we carry with us: How it felt as a child to touch the fringes of lampshades, the embroidery on a tablecloth or the ruffles on a curtain, or the unpleasantness of sitting on a tram seat where the body heat of the previous passenger is still lingering.

In the exhibition mens du blir til jord all the works are created by the same material and color. The works are made by large amounts of light grey cotton canvas, with the small variations that lies in the material roll by roll and the nuances of the different color processes.

Foto: Antti Bjørn      

Utstillingen er støttet av Norsk Kulturråd og Billedkunstnernes Vederlagsfond.

Bilder fra utstillingen: