Loading Events
:
23.03 2018 - 13.05 2018

Sidsel Palmstrøm

SLIPP

SLIPP er en stedsspesifikk installasjon. Her danner 300 meter manilatau og et hundre år gammelt skap det materielle utgangspunktet for rommets transformasjon. Tauverket danner linjer i rommet, fra stram struktur til et organisk virvar. Et mål er å skape et spenn mellom orden og kaos, og usikkerhet knyttet til situasjonen. Palmstrøm utforsker bevegelsen fra det faste til det flyktige, mellom et hold og et fall, mellom anstrengelse og overgivelse.

En rekke myter og metaforer knytter seg til tau, rep og tråd. De representerer noe dypt eksistensielt, nettopp fordi tauet og trådens konkrete funksjoner er uvurderlig forbundet med menneskets overlevelse og historie. Kryssende tråder og tau danner utgangspunkt for tekstile flater av mange slag. Det er ikke primært vevnaden, den to dimensjonale flaten som fanger Palmstrøm sin interesse, men tauet og trådens mulighet for å tegne i rom og danne tredimensjonal form; et rom i rommet.

Tema for Palmstrøms kunstneriske arbeid de siste årene har vært å undersøke noe som er under press, under trykk, blir holdt sammen, bundet og surret fast. Et tekstilt univers under tvang brukes for å belyse ulike typer sårbarhet. Hun søker å finne et balansepunkt der det i møte mellom idé, materiale og teknikk oppstår noe som peker utover det materielle, gir flertydig klangbunn og liv til tanke, assosiasjon og sansning. Disse perspektivene har vært med i arbeidet med SLIPP.

Vi holder fast ved og knytter oss til forestillinger om livet, følelser, ideer, relasjoner, ting, tradisjoner og vaner. Enorme krefter brukes på å opprettholde feste, skape holdepunkt, fotfeste, tilhørighet og binding. Vi holder og støtter, klamrer, surrer, presser, trekker, drar, løfter og bærer… Og så slipper vi taket, og på et eller annet tidspunkt vil vi oppgi, avstå, glemme, innstille, gi slipp, la fare og falle. Vi legger fra oss.

Sidsel Palmstrøm (1967) tok hovedfag ved Institutt for tekstil ved Statens Håndverks og Kunstindustriskole i 1995.Hun har hatt en rekke utstillinger i inn- og utland og er blant annet innkjøpt av Nasjonalmuseet, Kode, Nordenfjeldske Kunstindistrimuseum og Norsk forskingsråd.

Foto: Sidsel Palmstrøm


SLIPP is a site-specific installation. Here, 300 meters of manila rope and a hundred-year-old cabinet form the material starting point for the transformation of the room. The rope forms lines in the space, from tight structure to an organic whirl. One goal is to create, within the situation, a tension between order and chaos, as well as an uncertainty. Palmstrøm explores the movement from the fixed to the fluid, between holding and falling, between effort and surrender.

A number of myths and metaphors can be tied to rope, wire, and thread. They represent something deeply existential, precisely because rope and thread’s concrete functions are invaluablely bound human survival and history. Crossing threads and ropes form the basis of many types of textile surface. It is not primarily the weave, the two-dimensional surface that captures Palmstrom’s interest, but the possibility of rope and thread drawing in space and forming three-dimensional shapes; a room in the room.

The theme of Palmstrøm’s artistic work in recent years has been to investigate something that is under pressure, under force, being held together, bound, and lashed fast. A textile universe under duress is used to illuminate different types of vulnerability. She seeks to find a point of balance where, there in the meeting of idea, material, and technique, arises something that point beyond the material, giving ambiguous resonance and life to thought, association and sensation. These perspectives have been part of the work with SLIPP.

We stick to and associate with ideas about life, feelings, ideas, relations, things, traditions, and habits. Enormous effort is used to maintain attachment, create a point of reference, a foothold, belonging, and bond. We hold and support, cling, whirr, squeeze, pull, tug, lift, and carry. And then we let go, and at one point or another we will give up, renounce, forget, adjust, let go, and fall. We leave it.

Sidsel Palmstrøm (1967) graduated from the Department of Textiles at Statens Håndverks og Kunstindustriskole in 1995. She has had a number of exhibitions both nationally and internationally, and has been purchased for the collections of the Norwegian National Museum, Kode, Nordenfjeldske Kunstindistrimuseum and Norwegian Research Council.