Loading Events
:
3.10 2014 - 9.11 2014

SKY TRAVELLERS

REGIEN COX

Prosjektet er et forsøk på å fysisk konstruere tanker som ikke kan uttales, å bygge det uutsigelige – dette er Sky Travellers.

Det kreves en katalysator, en igangsetter av struktur som kan starte prosessen med å materialisere tanken i rommet. Katalysatoren jeg har funnet er en Warhoop, en slags varde, sammensatt av et ikke helt tilfeldig sammensurium av gjenstander, som relaterer seg til tanken på en nærmest tankeløs måte. Tanken jeg forsøker å konstruere er umulig å uttrykke i ord, den kan ikke fattes (den kan anes, kanskje føles, som en stemning eller et sted).

Sky Travellers er sammenstillingen av disse fortettede, uutsigelige tankene i rommet. De er konstruert av funnede objekter satt sammen med forskjellige teknikker. Det er materialenes tilstedeværelse som definerer essensen i uttrykket. Konstruksjonene svever som Drabanter i rommet, satt inn i en slags planetarisk system der midtpunktet er meg (Theodor) og der det hersker et hierarki i forhold til Drabantens/tankens nærhet eller tyngdefelt.

www.regiencox.com

 

The project is an attempt to physically construct thoughts that cannot be pronounced, to build the inexpressible – this is Sky Travellers.

A catalyst is required, an initiator of structure to start the process of materialising thought in space. The catalyst I have found is a Warhoop, some sort of cairn, composed of a not completely coincidental mishmash of objects that relates to thought in an almost thoughtless way. The thought I am trying to construct is impossible to express in words, it cannot be grasped (it can be sensed, perhaps felt, as an atmosphere or a place).

Sky Travellers is the constellation of these condensed, inexpressible thoughts in space. They are constructed of found objects combined by different techniques. It is the materials’ presence that defines the expression’s essence. The constructions hover like Satellites in space, in some sort of planetary system where the centre point is me (Theodor) and where a hierarchy rules in relation to the Satellites’/thoughts’ closeness or gravitational field.

www.regiencox.com

 

IMG_5952_mindre“Chopin” (2014): innkjøpt av Innkjøpsfondet for norsk kunsthåndverk.

 

Event horizon

IMG_6171_web IMG_6176_webIMG_6179_web IMG_6184_web IMG_6188_web