Loading Events
:
3.02 2017 - 19.03 2017

TOPOGRAFISK LANDSKAP

TONE SAASTAD

Topografisk Landskap (Topographic Landscape) er et nytt stoppested i en lang prosess der farge og fargen per se har vært ledetråd og motivator. I denne prosessen har jeg vekselsvis undersøkt farge som lys og farge som pigment, ikke som en systematisk studie, men basert på en personlig logikk og motivasjon. Hva kan farge være for meg? I utgangspunktet er jeg ute etter farger med en slags sanselighet, med sug og dybde. I tillegg er materialitet / immaterialitet og rom / arkitektur sentrale element i min kunstproduksjon. I denne rominstallasjonen opptrer fargen både som pigment og som lys. De digitalt trykkede tekstilarbeidene er komposisjoner basert på frossede øyeblikk fra lysinstallasjonen Topographies of Colour, der stadig skiftende fargekomposisjoner og kombinasjoner ble projisert på og gjennom semitransparente silkelengder, fylte rommet og omkranset publikum. I tillegg til fargene, har plan og linjer vært viktige i disse tekstile komposisjonene. Fargepigmentene i tekstilene er bundet til silke/bomullsstoffibrene gjennom fysisk påvirkning og kjemiske reaksjoner. For meg er fargepigmenter i sin konsentrerte pulverform visuelt fantastisk fascinerende. I videoverket Aerial, tar jeg pigmentene med videre i en retning som nå kan minne mer om alkymistens forsøk på å forvandle ting til gull. Hva slags gull kan jeg finne? I Aerial påvirker jeg pigmentene fysisk og kjemisk og ser hvilke reaksjoner som oppstår. Aristoteles sine 4 elementer gir retningslinjene: Jord (fargepigmenter) og Vann tilføres Ild, koker, fordamper og blir til Luft. Og prosessene presenteres via eteren i form av videoprojeksjoner. Alt henger sammen med alt.

Topographic Landscape is a new stage in a long process where colour and colour per se have been the guides and motivators. In this process I have alternately researched colour as light and colour as pigment, not as a systematic study, but based on a personal logic and motivation. What can colour be for me? At the outset, I am after colours with a kind of sensuality, colours with depth and an allure. Additionally the materiality/immateriality and space/architecture are central elements in my art production. In this spatial installation colour acts both as pigment and light. The digitally printed textile works are compositions based on frozen instants from the installation Topographies of Colour, where slowly shifting colour compositions and combinations filled the room and encircled the audience. In addition to the colours, planes and lines have also been important in these textile compositions. The colour pigments in the textiles are bound to silk/cotton fibres through physical processes and chemical reactions. For me, colour pigments in their concentrated powder form are, visually, fantastically fascinating. In the video work Aerial, I take the pigments further in a direction more resembling the alchemist’s attempts to transform things into gold. What type of gold can I find? In Aerial I treat the pigments physically and chemically to see which reactions occur. Aristotle’s four elements give the guidelines: with the addition of Fire, Earth (colour pigments) and Water boil.