(Scroll down for English)


ÅPNINGSTIDER:
Tirsdag – fredag: 11- 16
Lørdag – søndag: 12-16
Mandag: stengt


KRAFT er et senter for samtidskunsthåndverk basert i Bergen med visning av nasjonale og internasjonale kunstnere. Som eneste kompetansesenter og profesjonelle visningssted av kunsthåndverk på Vestlandet er KRAFT en betydelig pådriver for utvikling av faget i regionen. Gjennom høy kvalitet og aktualitet i utstillingsprogrammet og formidling bidrar KRAFT til å løfte fagfeltet, tydeliggjøre kunsthåndverkets posisjon og bredde, og til utviklingen av den faglige diskursen.

Utstillingsprogrammet på KRAFT setter søkelyset på forskjellige tradisjoner og materialfelt, og speiler dermed bredden i fagfeltet. Utstillerne spenner fra nyutdannede kunstnere til veletablerte og anerkjente aktører. Det er et høyt aktivitetsnivået på KRAFT med både utstillinger, presentasjoner, kunstnersamtaler, foredragskvelder, seminarer med mer.

I tillegg til skiftende utstillinger fokuserer KRAFT på formidling og salg. I vårt formidlingsrom presenterer vi et bredt utvalg av kunsthåndverk fra lokale og nasjonale kunstnere, og KRAFT er behjelpelig med veiledning ved kjøp eller utsmykning.

KRAFT har tilsammen fem visnings- og bruksrom:
I Galleriet og Hvelvet vises nasjonale og internasjonale utstillinger.
Prosjektrommet brukes i hovedsak til utstillinger, samt presentasjoner, bokslipp, kunstnersamtaler, workshops og lignende.
I Formidlingsrommet tilbyr vi publikum et bredt utvalg kunsthåndverk for salg. Her presenterer vi i overkant av 30 kunstnere, hvorav ca. halvparten har regional tilknytning.
Krypten er et møterom og samlingssted med kjøkken. Rommet brukes til presentasjoner, filmvisning, formidling, sosialt samvær i forbindelse med åpninger og er et møtested for fagmiljøet. Ønsker du å leie KRYPTEN? Ta gjerne kontakt.

KRAFT er situert i gamle Norges bank sine lokaler midt i Bergen sentrum. KRAFT Bergen, tidligere Galleri FORMAT, ble skilt ut som eget selskap i 2013, og er heleid av fagforeningen Norske Kunsthåndverkere. Driftsprofilen ble lagt om i 2014 med hovedfokus på utstillingsvirksomhet.

 SØKE UTSTILLINGSPLASS:

KRAFT behandler søknader om utstillingsplass i Galleriet og Hvelvet en gang i året. Søknadsfristen er satt til 1. september. Søknaden skal inneholde fem bilder, CV og søknadstekst på maks en side, samlet i en PDF, og sendes til post@kraftkunst.no.
For ytteligere informasjon, plantegninger og liknende kontakt oss på kraft@kraftkunst.noSTYRET I KRAFT:

Styreleder Linda Herfindal Lien (2019-2021)
Styremedlem Kristina Aas (2019-2021)
Styremedlem Liv-Torill Hellevang Lindgren (2019-2021)
Styremedlem Bodil Friele (2018-2020)
Vara Martin Woll Godal (2016-2020)


ÅRSMELDING / ÅRSREGNSKAP

Årsmelding 2014

Årsmelding 2015

Årsmelding 2016

Årsmelding 2017

Årsmelding 2018

Årsmelding 2019


KUNSTNERISK RÅD:

Rådgivende organ ved behandling av det kunstneriske innholdet.

Anne Helen Mydland
Franz Petter Schmidt


VELKOMMEN TIL KRAFT

KRAFT er støttet av Kulturrådet, Bergen kommune, Vestland fylkeskommune og Norske kunsthåndverkere.

 OPENING HOURS:

Tuesday – Friday: 11- 16
Saturday – Sunday: 12-16
Monday: closed


KRAFT Bergen is a leading showcase for contemporary crafts and materials-based art by national and international artists. As the only professional exhibition venue in Western Norway specialising in crafts, KRAFT represents a unique voice for the visual art scene in the region. KRAFT is an innovative and professional driver for the development of the field, the status of crafts and their dissemination. Different exhibitions and events enable KRAFT to contribute to the debate on the significance of crafts.

The exhibition programme at KRAFT spotlights different traditions and material fields, and thus reflects the diversity of the field. The exhibitors range from recently graduated artists to well-established, recognised professionals in the field. There is a high level of activity at KRAFT, including exhibitions, presentations, talks by artists, evening lectures, seminars and a pop-up shop.

In addition to changing exhibitions, KRAFT focuses on dissemination and sales. In our dissemination room, we present a wide range of crafts by local and national artists, and KRAFT is happy to provide guidance on purchases or decorative art projects.

KRAFT has a total of five rooms for exhibitions and other purposes:
National and international exhibitions are shown in Galleriet and Hvelvet.
Prosjektrommet is mainly used for exhibitions and presentations, book launches, talks by artists, workshops etc.
A wide range of crafts are for sale in Formidlingsrommet. Here, we present just over 30 artists, of whom half have links to the local region.
Krypten is a meeting room and communal area that also has a kitchen. This room is used for presentations, film screenings, dissemination, social events in connection with openings and a meeting place for the crafts scene.

KRAFT is housed in Norges Bank’s former premises in Bergen city centre. KRAFT Bergen, formerly known as Galleri FORMAT, became a separate company in 2013, and is wholly owned by the trade union the Norwegian Association for Arts and Crafts. In 2014, the focus of its operating profile switched to exhibiting.APPLICATIONS:

Exhibition applications for Galleriet and Hvelvet are processed once a year. The application deadline is 1th September. The application must include five images, CV and project description (max. one page). For more information, floor plans and the like, contact us at kraft@kraftkunst.no.MEMBERS OF THE BOARD:

Chairman Linda Herfindal Lien (2019-2021)
Member of the Board Kristina Aas (2019-2021)
Member of the Board Liv-Torill Hellevang Lindgren (2019-2021)
Member of the Board Bodil Friele (2018-2020)
Substitute member Martin Woll Godal (2016-2020)ARTISTIC ADVISORY BOARD:

Advisory organ considering the artistic programme.

Anne Helen Mydland
Franz Petter SchmidtWELCOME TO KRAFT
KRAFT is kindly supported by the Art Council Norway, Bergen Municipality, Vestland County Council and The Norwegian Association for Arts and Crafts.