(Scroll down for English)


ÅPNINGSTIDER:
Tirs-Onds-fred: 11- 16
Torsdag: 11-18
Lørdag-søndag: 12-16
Mandag: stengt


KRAFT Bergen er et ledende visningssted for samtidskunsthåndverk og materialbasert kunst med nasjonale og internasjonale utstillere. Som eneste profesjonelle visningssted på Vestlandet med kunsthåndverk som spesialfelt, representerer KRAFT en særegen stemme på den visuelle kunstscenen i regionen. KRAFT er en nyskapende og profesjonell pådriver for utvikling av fagfeltet, kunsthåndverkets posisjon og formidling av dette. Gjennom ulike utstillinger og arrangementer bidrar KRAFT til diskusjoner rundt kunsthåndverkets betydning.

Utstillingsprogrammet på KRAFT setter søkelyset på forskjellige tradisjoner og materialfelt, og speiler dermed bredden i fagfeltet. Utstillerne spenner fra nyutdannede kunstnere til veletablerte og anerkjente aktører. Det er et høyt aktivitetsnivået på KRAFT med både utstillinger, presentasjoner, kunstnersamtaler, foredragskvelder, seminarer, POP UP butikk og mer.

I tillegg til skiftende utstillinger fokuserer KRAFT på formidling og salg. I vårt formidlingsrom presenterer vi et bredt utvalg av kunsthåndverk fra lokale og nasjonale kunstnere, og KRAFT er behjelpelig med veiledning ved kjøp eller utsmykning.

KRAFT har tilsammen fem visnings- og bruksrom:
I Galleriet og Hvelvet vises nasjonale og internasjonale utstillinger.
Prosjektrommet brukes i hovedsak til utstillinger, samt presentasjoner, bokslipp, kunstnersamtaler, workshops og lignende.
I Formidlingsrommet tilbyr vi publikum et bredt utvalg kunsthåndverk for salg. Her presenterer vi i overkant av 30 kunstnere, hvorav ca. halvparten har regional tilknytning.
Krypten er et møterom og samlingssted med kjøkken. Rommet brukes til presentasjoner, filmvisning, formidling, sosialt samvær i forbindelse med åpninger og er et møtested for fagmiljøet. Ønsker du å leie KRYPTEN? Ta gjerne kontakt.

KRAFT er situert i gamle Norges bank sine lokaler midt i Bergen sentrum. KRAFT Bergen, tidligere Galleri FORMAT, ble skilt ut som eget selskap i 2013, og er heleid av fagforeningen Norske Kunsthåndverkere. Driftsprofilen ble lagt om i 2014 med hovedfokus på utstillingsvirksomhet.

 SØKE UTSTILLINGSPLASS:

KRAFT behandler søknader om utstillingsplass i Galleriet og Hvelvet en gang i året. Søknadsfristen er satt til 15. august. Søknaden skal inneholde fem bilder, CV og søknadstekst på maks en side, samlet i en PDF, og sendes til post@kraftkunst.no.
For ytteligere informasjon, plantegninger og liknende kontakt oss på kraft@kraftkunst.no

OBS: I år vil søknadsfristen for 2020 være 1. desember 2018 med svar i løpet av mars 2019. Fristen 15. august i år utgår.STYRET I KRAFT:

Styreleder Ragna Sofie Grung Moe
Nestleder Silje Bergsvik
Styremedlem Martin Woll Godal
Styremedlem Øivind Skeidsvoll Solvang
Styremedlem Bodil Friele


ÅRSMELDING / ÅRSREGNSKAP

Årsmelding 2014

Årsmelding 2015

Årsmelding 2016


KUNSTNERISK RÅD:

Rådgivende organ ved behandling av det kunstneriske innholdet.

Heidi Bjørgan
Kiyoshi Yamamoto


VELKOMMEN TIL KRAFT – rom for kunsthåndverk!

KRAFT – rom for kunsthåndverk er støttet av Kulturrådet, Bergen kommune og Hordaland fylkeskommuneOPENING HOURS:

Tuesday-Friday: 11-17 (11-16 during July)
Saturday-Sunday: 12-16
Monday: closed


KRAFT Bergen is a leading showcase for contemporary crafts and materials-based art by national and international artists. As the only professional exhibition venue in Western Norway specialising in crafts, KRAFT represents a unique voice for the visual art scene in the region. KRAFT is an innovative and professional driver for the development of the field, the status of crafts and their dissemination. Different exhibitions and events enable KRAFT to contribute to the debate on the significance of crafts.

The exhibition programme at KRAFT spotlights different traditions and material fields, and thus reflects the diversity of the field. The exhibitors range from recently graduated artists to well-established, recognised professionals in the field. There is a high level of activity at KRAFT, including exhibitions, presentations, talks by artists, evening lectures, seminars and a pop-up shop.

In addition to changing exhibitions, KRAFT focuses on dissemination and sales. In our dissemination room, we present a wide range of crafts by local and national artists, and KRAFT is happy to provide guidance on purchases or decorative art projects.

KRAFT has a total of five rooms for exhibitions and other purposes:
National and international exhibitions are shown in Galleriet and Hvelvet.
Prosjektrommet is mainly used for exhibitions and presentations, book launches, talks by artists, workshops etc.
A wide range of crafts are for sale in Formidlingsrommet. Here, we present just over 30 artists, of whom half have links to the local region.
Krypten is a meeting room and communal area that also has a kitchen. This room is used for presentations, film screenings, dissemination, social events in connection with openings and a meeting place for the crafts scene.

KRAFT is housed in Norges Bank’s former premises in Bergen city centre. KRAFT Bergen, formerly known as Galleri FORMAT, became a separate company in 2013, and is wholly owned by the trade union the Norwegian Association for Arts and Crafts. In 2014, the focus of its operating profile switched to exhibiting.APPLICATIONS:

Exhibition applications for Galleriet and Hvelvet are processed once a year. The application deadline is 1th December. The application must include five images, CV and project description (max. one page). For more information, floor plans and the like, contact us at kraft@kraftkunst.no.MEMBERS OF THE BOARD:

Ragna Sofie Grung Moe, Chairman
Silje Bergsvik, Member of the Board
Øivind Skeidsvold Solvang, Member of the Board
Martin Woll Godal, Member of the Board
Bodil Friele, Member of the BoardARTISTIC ADVISORY BOARD:

Advisory organ considering the artistic programme.  

Heidi Bjørgan
Kiyoshi Yamamoto

 WELCOME TO KRAFT – Center for Contemporary Craft!

KRAFT – Center for Contemporary Craft is kindly supported by the Art Council Norway, Bergen Municipality and Hordaland County Council.